UTVIDELSER OG UTVIKLING VED FEKJÆR

Fekjær psykiatriske senter (Fekjær) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og består av døgnenhet, poliklinikk med ambulant team og Fekjærtunet overgangsboliger. Fekjær har avtale med Helse Sør Øst RHF (HSØ). Fekjær har i dag vel 40 ansatte og de fleste i hele stillinger. I tillegg gir Oppland fylkeskommune opplæring og karriereveiledning med 2 faste lærere. Fekjær har et stort antall studenter gjennom året fra ulike høgskoler/universitet. Fekjær gir behandling til voksen ungdom i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske lidelser. Noen har tillegg rusproblematikk.

Fekjær er en kompetansebedrift. Norske lover og forskrifter setter krav til spesifikke kvalifikasjoner til personell innen spesialisthelsetjenesten. Rekruttering av fagfolk er god ved senteret og fag- og arbeidsmiljøet er stort og konstruktivt.

Fritt behandlingsvalg

I 2015 ble ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV) innført i Norge. Fekjær ble godkjent for FBV i 2016.  Aktører i forvaltningen av godkjenningsordningen FBV er Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Regionale helseforetak og Helfo. Sju psykiatriske institusjoner innen spesialisthelsetjenesten i Norge er godkjent for behandling av pasienter etter ordningen. Fekjær er en av disse. Denne ordningen er i tillegg til avtalen Fekjær har med HSØ.

Fekjær har stor søkning av ungdom som trenger psykiatrisk behandling. Ventelistene er derfor lange.  Fekjær ser det derfor nødvendig å ta mer i bruk FBV, da avtalen Fekjær har med HSØ ikke klarer å ta unna den store innsøkingen av ungdom.

26. mars ble det avholdt oppfølgingsbesøk med Helfo på Fekjær. Representanter fra godkjenningsordningen for FBV møtte her fag- og administrativ ledelse ved sentret. Gjennom kontinuerlig innrapportering fra Fekjær og hva de opplevde under besøket, ga de grønt lys for utvidelse av ordningen ved Fekjær. Dette under forutsetning av Fekjær rekrutterer og ansetter nok fagfolk utover det sentret har i dag og med den riktige kompetansen.

 

Nybygg

Et større tilbygg i tre etasjer på ca 400 m2 er kommet langt ved Fekjær. Bygget har heis og gir 7 romslige pasientrom med universell utforming og andre rom. Bygget vil tas i bruk 1. september 2019.

Øvrig bygningsmasse og anlegg er godt vedlikeholdt og utformet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. I sum fremstår bygg- og anleggsfasiliteter som varierte, moderne og romslige.

 

Nybygget ved Fekjær tar form.

 

Flere ansatte

For å gi behandlingstilbud til flere unge og dermed få kortere ventetid, vil Fekjær fra høsten 2019 opprette en god del nye fagstillinger. Norske lover og forskrifter setter høye krav til det personell som gir spesialisthelsetjeneste og til den fysiske utforming institusjoner har. Kampen om rekruttering av spesialister i psykiatri og annet fagpersonell er hard i Norge. Med Fekjær sitt gode fagmiljø, moderne personalboliger – også familieboliger – har Fekjær stor tro på ansettelse av en god del nye medarbeidere høsten 2019.

Aktuelt fra Fekjær

What Every Physique Is normally Saying About Counterfeit Lashes Is normally Useless Wrong and Why The Nuiances of Fake Lashes Long and amazing eyelashes happen to be women include something which provides been preferred by more ladies.they can try these out There's cosmetic merchandise built for females looking for larger than merely a cosmetics. As an [...]

What Every Physique Is normally Saying About Counterfeit Lashes Is normally Useless Wrong and Why The [...]

Published 17 apr 2019 by Gunnar Fossholt

Strange Article Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Goods for Deal Your entire physique calms some as a highly extensive, beautiful CBD drinks!meticulously Regardless of the fact that it really is definitely certainly not feasible to overdose on CBD, it really is certainly important to figure out how very much you really ought to be executing. That you might require [...]

Strange Article Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Goods for Deal Your entire physique calms some as [...]

Published 16 apr 2019 by Gunnar Fossholt

Different Content Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Products for Trading Your total body system calms many of these as a incredibly prolonged, captivating CBD drink!drei Regardless of the simple fact that it genuinely is usually in no way conceivable to overdose on CBD, it really is usually essential to appreciate how far you seriously ought to get accomplishing. [...]

Different Content Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Products for Trading Your total body system [...]

Published 16 apr 2019 by Gunnar Fossholt