UTVIDELSER OG UTVIKLING VED FEKJÆR

Fekjær psykiatriske senter (Fekjær) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og består av døgnenhet, poliklinikk med ambulant team og Fekjærtunet overgangsboliger. Fekjær har avtale med Helse Sør Øst RHF (HSØ). Fekjær har i dag vel 40 ansatte og de fleste i hele stillinger. I tillegg gir Oppland fylkeskommune opplæring og karriereveiledning med 2 faste lærere. Fekjær har et stort antall studenter gjennom året fra ulike høgskoler/universitet. Fekjær gir behandling til voksen ungdom i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske lidelser. Noen har tillegg rusproblematikk.

Fekjær er en kompetansebedrift. Norske lover og forskrifter setter krav til spesifikke kvalifikasjoner til personell innen spesialisthelsetjenesten. Rekruttering av fagfolk er god ved senteret og fag- og arbeidsmiljøet er stort og konstruktivt.

Fritt behandlingsvalg

I 2015 ble ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV) innført i Norge. Fekjær ble godkjent for FBV i 2016.  Aktører i forvaltningen av godkjenningsordningen FBV er Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Regionale helseforetak og Helfo. Sju psykiatriske institusjoner innen spesialisthelsetjenesten i Norge er godkjent for behandling av pasienter etter ordningen. Fekjær er en av disse. Denne ordningen er i tillegg til avtalen Fekjær har med HSØ.

Fekjær har stor søkning av ungdom som trenger psykiatrisk behandling. Ventelistene er derfor lange.  Fekjær ser det derfor nødvendig å ta mer i bruk FBV, da avtalen Fekjær har med HSØ ikke klarer å ta unna den store innsøkingen av ungdom.

26. mars ble det avholdt oppfølgingsbesøk med Helfo på Fekjær. Representanter fra godkjenningsordningen for FBV møtte her fag- og administrativ ledelse ved sentret. Gjennom kontinuerlig innrapportering fra Fekjær og hva de opplevde under besøket, ga de grønt lys for utvidelse av ordningen ved Fekjær. Dette under forutsetning av Fekjær rekrutterer og ansetter nok fagfolk utover det sentret har i dag og med den riktige kompetansen.

 

Nybygg

Et større tilbygg i tre etasjer på ca 400 m2 er kommet langt ved Fekjær. Bygget har heis og gir 7 romslige pasientrom med universell utforming og andre rom. Bygget vil tas i bruk 1. september 2019.

Øvrig bygningsmasse og anlegg er godt vedlikeholdt og utformet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. I sum fremstår bygg- og anleggsfasiliteter som varierte, moderne og romslige.

 

Nybygget ved Fekjær tar form.

 

Flere ansatte

For å gi behandlingstilbud til flere unge og dermed få kortere ventetid, vil Fekjær fra høsten 2019 opprette en god del nye fagstillinger. Norske lover og forskrifter setter høye krav til det personell som gir spesialisthelsetjeneste og til den fysiske utforming institusjoner har. Kampen om rekruttering av spesialister i psykiatri og annet fagpersonell er hard i Norge. Med Fekjær sitt gode fagmiljø, moderne personalboliger – også familieboliger – har Fekjær stor tro på ansettelse av en god del nye medarbeidere høsten 2019.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt