FAGLEDELSEN VED SYKEHUSET INNLANDET HF AVDELING REINSVOLL BESØKTE FEKJÆR

Fra venstre: Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, overlege/psykiater Arne Raknerud, avdelingsoverlege/psykiater Elisabeth Høye Porthun, Avdelingssjef Berit Marie Bakkemo og institusjonssjef Elling Fekjær

Fekjær har helt fra 1971 hatt et konstruktivt godt samarbeid med Reinsvoll Sykehus ( tidligere Presteseter Sykehus).
Fra 1972 til 1987 hadde Fekjær fast psykiatritjeneste fra daværende Presteseter sykehus.

Også gjennom alle årene fra 1987 og til i dag har vi hatt et konstruktivt og godt samarbeid.

Fra 2004, da Foretaksmodellen ble innført i norsk spesialisthelsetjeneste, og fram til 2017 administrerte Reinsvoll Sykehus avtalen Fekjær hadde med Sykehuset Innlandet HF.

Sykehuset Reinsvoll har i dag blant annet avdelinger/poster for akuttpsykiatri. Blir en pasient innlagt ved Fekjær så syk at pasienten trenger akutt innleggelse, vil vanligvis innleggelsen skje ved en av Reinsvoll sykehus sine akuttposter.

Nylig fikk Fekjær besøk av fagledelsen ved Reinsvoll sykehus. Målsettingen for besøket var å drøfte samarbeid, få informasjon om dagens Fekjær og se Fekjær. Avdelingsoverlege Porthun hadde tidligere ikke besøkt Fekjær.