STYRET VED STIFTELSEN FEKJÆR ØNSKER Å MØTE REPRESENTANTER FOR DE ANSATTE

Norske lover og forskrifter fastsetter hvilke profesjoner som kan og skal være ansatt innen spesialisthelsetjenesten.
Fekjær rekrutterer godt fagfolk med riktig utdanning. Mange ulike profesjoner er ansatt ved Fekjær. Styret har ytret ønske om å møte representanter
fra de ulike profesjoner.

Under styremøtet 25. mars fikk styret høre om helsefagarbeideren/psykiatriske hjelpepleierens og enhetsleders funksjon ved sentret.

Fekjær har et stort og godt fag- og arbeidsmiljø. Noe som klart kom til uttrykk gjennom den orientering representantene for de ansatte ga. I en hektisk hverdag er det viktig at Fekjær sitt særpreg og de helst spesielle muligheter som ligger i sentret, blir tatt vare på og tatt i bruk. Fekjær har vokst mye de siste årene både i antall døgnplasser og antall ansatte.

Styret fikk høre mye om miljøterapi, organisering, hektiske dager og ikke minst hvor interessant det er å arbeide innen denne greinen av medisinen.

På bildet ser vi ansatte ved Fekjær orienterer styret: Fra venstre psykiatrisk hjelpe pleier Anne Karin Steinsæter, styremedlem Tore Hagebakken, utviklingsleder Gunnar Fossholt, styremedlemmene Marit Sørensen, Jørgen Brabrand, styreleder Ståle Borgersen, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, spesialhjelpeleier Ingunn Tufte Larsen, styremedlem Kia Skogstad og enhetsleder Nina Haugom Grøv (med ryggen til).