STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Til stede på møtet var stortingsrepresentantene Lise Selnes, Bente Aaland og Even A. Røed. Sistnevnte er fast medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite.

Fra Fekjær møtte mangeårig stortingsrepresentant og nå medlem av styret i Stiftelsen Fekjær Tore Hagebakken, tillitsvalgt/psykolog Alexsandra Tenebroso, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken og institusjonssjef Elling Fekjær.

Psykolog Alexandra Tenebroso orienterer om Fekjær. Stortingsrepresentantene følger nøye med. Stortingsrepresentantene mottok også den nye Fekjærboka. Foto: Elling Fekjær

Stiftelsen Fekjær har avtale med Helse Sør Øst RHF. Men på bakgrunn av den store innsøking av pasienter fra hele Norge til døgnbehandling, har Fekjær de siste årene utvidet antall døgnplasser. Selv om Fekjær har økt kapasiteten til 30 plasser, har stiftelsen over 50 pasienter på venteliste.

Stortingets AP-gruppe har den siste tiden gitt uttrykk for at de ser alvorlig på situasjonen, da svært mange unge med alvorlig psykiske problem trenger den behandling Stiftelsen Fekjær gir.

Stortingsrepresentantene fikk faktainformasjon om Fekjær og ble orientert om konsekvensene det medfører om ikke plassene etter Fritt behandlingsvalg blir kompensert.

Møtet var særdeles konstruktivt. Stortingsrepresentantene fremhevet den faglige kvaliteten Fekjær står for og hvor viktig det er å kompensere de tilleggsplassene som er bygd ut. Det ble fremhevet at Fekjær har og tar et stort samfunnsoppdrag for en alvorlig syk målgruppe.

Medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite Even A. Røed var klar i sin tale: «Med de lange ventelistene Fekjær har, kan vi ikke redusere de faglig gode behandlingsplassene som er ved Stiftelsen Fekjær.

 Min uttalelse er i samsvar med Hurdalsplattformen til regjeringen. Jeg ønsker sammen med andre sentrale helsepolitikere på Stortinget å avlegge Stiftelsen Fekjær et besøk.»

Stortingsrepresentantene og Fekjær avtalte å holde kontakten.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt