MØTE I HELSE SØR ØST RHF

Anne Aasen og Unni Aker fra HSØ RHF orienterer

Fekjær har avtale med Helse Sør Øst RHF (HSØ RHF). Årlig innkalles alle institusjoner HSØ RHF har avtale med til samarbeidsmøte. 29. august møtte 6 institusjoner til konferanse i Helse Sør Øst sine lokaler på Hamar.

Den nye avdelingsdirektøren for Psykisk helse og rusbehandling Cecilie Skule ble presentert. I tillegg var spesialrådgiver Unni Aker og avdelingsleder Anne Aasen sentrale under konferansen.

Hver institusjon hadde en kort presentasjon om sine virksomheter med fokus på hva som er nytt det siste året. HSØ RHF informerte om nye nasjonale standarder i aktuelle temaer.
3 representanter fra Furukollen psykiatriske senter ga oss en innføring i «Bruk av ERK i tidlig intervensjon» og Capio Anoreksi Senter presenterte sitt behandlingstilbud.
Fra Fekjær møtte Tor Anders Perlestenbakken, Alf Skar og Elling Fekjær.