INTRODUKSJONSDAGER FOR NYANSATTE PÅ FEKJÆR

Alf Skar har utarbeidet programmet for introduksjonsdagene. Her orienterer Alf om programmet.

Fekjær utvider i disse dager antall døgnplasser og derved har antall ansatte økt til 64. I tillegg kommer Innlandet fylkeskommune sine lærere ved skolen på Fekjær. Fekjær rekrutterer godt fagpersonell.
3 nyansatte psykologer, 5 sykepleiere/vernepleiere, 2 sosionomer og 2 idrettskonsulenter.

En sekretær har sin første arbeidsdag på Fekjær nå i august måned. En nyansatt psykiater begynte ved Fekjær i mai og deltok derfor ikke under dette programmet. De fleste nyansatte har bred erfaring fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, relevante masterutdanninger eller videreutdanning innen psykisk helsearbeid

Det er krevende å arbeide innen spesialisthelsetjenesten. Organisasjonen Fekjær er omfattende. Under de tre introduksjonsdagene får alle nyansatte informasjon i mange ulike tema.

De fleste nyansatte flytter til Hedalen. Det er da viktig at den nyansatte raskt blir kjent med bygda, hvilke muligheter som er her. Leder av Hedalen bygdeutvalg, Vegard Vestrom,  har derfor en egen bolk i programmet, hvor han presenterer Hedalen og de nærliggende områder.

Siste dag avsluttes med en middag for alle nyansatte sammen med de øvrige ansatte ved Fekjær på vårt kurs- og konferansested, Søre Lokalet her i Hedalen. Det er viktig at alle nyansatte raskt blir integrert og kjent med hverandre.

Kontorleder Bjarne Berg orienterer om arbeidsrettslige bestemmelser og forhold. 
Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken forbereder seg til å orientere om Fekjær sitt internkontroll- og kvalitetssystem. Rådgiver Alf Skar følger godt med.