HELFO HAR GODKJENT FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER SOM TJENESTELEVERANDØR FOR NYE 5 ÅR

Fekjær psykiatriske senter ble i 2016 godkjent for 5 år for inntak av pasienter til behandling etter ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV). Godkjenningsordningen gis for maksimum 5 år om gangen. Vår godkjenning går ut 1. september 2021.

Etter ny søknad har Helfo i brev av 21. juni vedtatt å gi Stiftelsen Fekjær – Fekjær psykiatriske senter godkjenning som tjenesteleverandør i ordningen Fritt behandlingsvalg for nye 5 år. FBV gjelder for inntak til døgnbehandling av unge voksne fra hele Norge med alvorlige psykiatriske lidelser.

Fekjær er meget tilfreds med å få ny godkjenning etter ordning FBV, da sentret har søknad fra hele Norge om behandlingsplass.