FYLKESMANNEN INNLANDET – HELSETILSYNET GJENNOMFØRER PLANLAGT TILSYN VED FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER

Fylkesmannen – Helsetilsynet skal føre tilsyn med helsetjenester i alle kommuner og i alle institusjoner som gir spesialisthelsetjenester.

Siste gang Fekjær hadde et slikt tilsyn var først på 1990-tallet. Fylkesmannen Innlandet varslet gjennomføring av systemrevisjon av Fekjær psykiatriske senter i april 2020. Pga Covid-19 pandemien ble tilsynet utsatt, og tilsynet ble gjennomført i perioden 21. – 23. oktober 2020.  Tilsynet har fokus på norske lover og forskrifter blir fulgt og Fekjær oppfyller de krav som stilles til faglig nivå for å gi spesialisthelsetjeneste.

Pga Covid-19 ble deler av tilsynet gjennomført elektronisk.

Før gjennomføring av selve tilsynet ba Fylkesmannen om oversendelse av en mengde dokument – blant annet Fekjær sitt elektroniske kvalitetssystem, ulike prosedyrer, organisasjonsstruktur, pasientdata og personalkvalifikasjoner.

21. oktober kl 09.00 kom ass. Fylkeslege Sonja Vatn og seniorrådgiver Tony Heyerdahl for å få en kort omvisning med orientering.

Resterende av dagen ble brukt til journalgjennomgang ved poliklinikken og døgnenheten.

Dag 2 kl 08.30 arrangerte Helsetilsynet elektronisk informasjonsmøte med alt fagpersonell ved Fekjær for deretter samtaler med 10 ansatte fagpersoner fra ledelse, spesialister og miljøterapeuter. Utvelgelse av kandidater ble gjort av Fylkesmannen på forhånd.

Dag 3 har Helsetilsynet et oppsummeringsmøte for alt fagpersonell ved Fekjær.

Fekjær døgnenhet behandler unge vokse med alvorlige psykiske diagnoser/problem og ofte med tilleggsproblem rus. Å motta og gi psykiatrisk behandling på spesialistnivå er krevende. Fekjær forsøker til enhver tid å tilegne seg ny kunnskap om behandling og bli kjent med nye, lover, forskrifter og anbefalinger som blir gitt av norske myndigheter. Fekjær er meget glad for å få en slik systemrevisjon fra Fylkesmannen – Helsetilsynet. Fekjær vil etterkomme og følge opp de merknader og anbefalinger som måtte komme i en rapport etter tilsynet. Fekjær vil på den måten bli i stand til å yte ytterligere og bedre behandling/helsehjelp inn i framtida.

Aktuelt fra Fekjær

Fra styremøte 6.11. Styret og ledelse. F.v. Tor Anders Perlestenbakken, Marit Sørensen, Alf Skar, Gunnar Fossholt, Birgit Rautenberg, Ståle Borgersen, Jørgen Brabrand, Bjarne Berg, Erlin Lae og Geir Lippestad. Foto: Elling Fekjær

STYREMØTE I STIFTELSEN FEKJÆR

6. november 2020 ble nytt styremøte i Stiftelsen Fekjær avholdt. På grunn av Covid-19 og med restriksjoner i forhold til avstander, ble styremøtet også denne gang avholdt på vårt kurssted Søre Lokalet.

6. november 2020 ble nytt styremøte i Stiftelsen Fekjær avholdt. På grunn av Covid-19 og med restriksjoner i forhold til [...]

Published 11 nov 2020 by Gunnar Fossholt
Seniorrådgiver Ingrid Renolen og Seniorrådgiver Tony Heyerdahl under avslutningsmøtet for tilsynet.

HELSETILSYNET INNLANDET FORNØYD MED DEN BEHANDLING SOM GIS VED FEKJÆR

Omkring 30 ansatte ved Fekjær fulgte spent med da revisjonsteamet fra Fylkesmannen fredag 23. oktober la fram hovedinntrykket fra det tre dager lange tilsynet.

Omkring 30 ansatte ved Fekjær fulgte spent med da revisjonsteamet fra Fylkesmannen fredag 23. oktober la fram hovedinntrykket fra [...]

Published 28 okt 2020 by Gunnar Fossholt