Fagseminar

Psykologspesialist Rigo Mozart

Fekjær har tradisjon for å arrangere et årlig flerdagseminar for ansatte som ledd i arbeidet med fagutvikling. Vi varierer mellom båttur til Kiel/København og fly til ulike europeiske byer. Årets seminar gikk til Praha i midten av mars med 20 deltagere.

Ledelsen ved Fekjær erfarer seminarene er en god og riktig investering. Tradisjonen skal videreføres og det skal tilrettelegges for at flest mulig kan delta. Det skyldes blant annet vårt idealistiske personell som bruker av sin fritid på å tilegne seg ny fagkunnskap til nytte for både seg selv og Fekjærs framtid. Evalueringer fra seminarene trekker også fram en positiv effekt på Fekjærs gode arbeidsmiljø. Spesielt verdsettes muligheten til å være sammen over noe tid, med rom for å dele opplevelser så vel faglig som sosialt og kulturelt.

Årets fagprogram belyste mange viktige temaer og ble denne gang presentert av interne foredragsholdere. Fekjærs behandlingsfilosofi/forståelse bygger blant annet på en psykodynamisk forståelse. Psykologspesialt Rigo Mozart forleste flere timer i dette emnet.

Psykiater/overlege Svein Martin Luth foreleste i behandling av store og alvorlige depresjoner. I de mest alvorlige tilstandene kan norsk psykiatri benytte elektrokonvulsiv terapi (ECT). ECT anvendes ikke på Fekjær, men økt kunnskap/forståelse om behandlingsformen er et av resultatene fra forelesningen.

Lærer Sigrid Bredesen- Fossholt foreleste om hvilke rettigheter, plikter og muligheter skolen ved Fekjær gir. Fekjærs unge målgruppe er ofte i en fase hvor de ikke har fullført skolegang. Oppland fylkeskommune har to lærerstillinger ved Fekjær som gir skoletilbud og karriereveiledning. Skolens funksjon er viktig for å tilby en helhetlig miljøterapeutisk behandling med blant annet styrkede muligheter innen utdanning og jobb etter innleggelse.

Videre presenterte institusjonssjef Elling Fekjær status og fremtidsplaner for Fekjær, assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken gikk igjennom resultater fra pasienttilfredshetsundersøkelse for 2017 samt Fekjærs nye kvalitets- og avvikssystem og avdelingsleder Birgit Rautenberg foreleste om gruppebehandling – et tema hvor hun er i sluttfasen med å ta en mastergrad.

 

Psykiater/overlege Svein Martin Luth
Lærer Sigrid Bredesen-Fossholt

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt