BRANNØVELSE PÅ FEKJÆR

29. januar stilte Valdres brann- og redningstjeneste med 2 mann for å gjennomføre brannøvelse ved Fekjær. Ansatte ble delt inn i grupper. Øvelsen startet med en grundig teori gjennomgang, deretter fikk alle prøve seg på slukking av brann med pulverapparat.

Fekjær består av mange hus og over et større område. Brannforebygging har alltid vært sentral i planlegging av utforming og plassering av det enkelte hus. Det store tilbygg av Svingen i 3 etasjer og som nylig ble tatt i bruk, er bygd og utformet etter nye brannforskrifter.

Ved en evt brann er tilgang på nok vann sentralt. Vi har av den grunn gravd ut 3 tjern på oversiden av bebyggelsen. Fra det ene tjernet er gravd ned ledning med stor dimensjon. Denne er tilknyttet brannhydrant med 250 meter brannslange plassert sentral ved bebyggelsen.
Ny brannsentral ble montert sommer 2019 med direkte tilkobling til Hamar vaktsentral. Alle bygg og anlegg blir årlig kontrollert av brannvernmyndigheter.

Først i januar 2020 kom det lokale brannvesen i Valdres – 12 mann – for å gjøre seg kjent med bygningsmasse, branntekniske innretninger. Det er 2 år siden brannmannskapene hadde en lignende gjennomgang. Fekjær får særdeles gode tilbakemeldinger fra Valdres brann- og redningstjeneste på alle de tiltak vi har for å forebygge brann og for de innretninger vi har om katastrofen skjer ved en evt brann.
Branninstruks er en del av Fekjær sitt interne kvalitetssystem. Dette blir selvsagt gjennomgått med alle nyansatte.

Brannforebygging var sentralt team i øvelsens teoridel.

Betryggende er det også at Valdres brann- og redningstjeneste har et godt kvalifisert lokalt brannmannskap. I tillegg vil i løpet av 2020 Hedalen få ny brannbil med moderne innretninger som en brannbil bør ha.