BESØK AV FORMANNSKAPET I SØR-AURDAL SAMMEN MED RÅDMANN OG HANS STAB

Formannskap og deler av ledelsen ved senteret under befaringen.

28. januar 2020 la Sør-Aurdal kommune sitt Formannskapsmøte til Fekjær psykiatriske senter. Som en forlengelse av Formannskapets formelle møte, ønsket ordfører en grundig orientering om Fekjær psykiatriske senter.

Fekjær er av de største arbeidsplassene i kommunen med vel 50 ansatte. Fekjær rekrutterer bra med høgskoleutdannet folk – også barnefamilier.

Folketallet i Sør-Aurdal går ned, noe både politikkere og administrasjonen i kommunen har ambisjoner om å snu. Sør-Aurdal kommune har derfor sammen med Fylkesmannen vedtatt å gå i gang med et større prosjekt – Bolystprosjektet. Fekjær og Sør-Aurdal kommune fant tidlig gjensidig forståelse rundt denne problemstilling.

Formannskapet i Sør-Aurdal avholder sitt formelle møte i Evastua på Fekjær. Ordfører Marit Hougsrud med «klubba». Til venstre varaordfører Olav Kristian Huseby og til høyre rådmann Håkon Boie Ludvigsen. Videre ser vi øvrige formannskapsmedlemmer og saksbehandlere i kommunen.

Fekjær og kommunen har gjennom mange år samarbeidet konstruktivt og godt for å hindre befolkningsnedgang og gi nødvendige rammevilkår til Fekjær sin utvikling. Sør-Aurdal kommune og Fekjær har blant annet etablert Hedalen boligstiftelse med 10 leiligheter og samarbeid om etableringen av Fekjærtunet Overgangsboliger med 6 leiligheter.

Gårdagen brakte på banen mulige samarbeidsprosjekt mellom kommunen og den spesialisthelsetjeneste Fekjær gir. Sør-Aurdal kommune har også vist forståelse for de ekstra utfordringer det er å bygge opp og videreutvikle en spesialistinstitusjon langt fra et befolkningstett område. Formannskapet gav sterkt utrykk for at det arbeidet Fekjær gjør og den utvikling senteret har er et viktig bidrag i Bolystprosjektet.